Innehållspublicerare

null Multimedicinering blir vanligare och läkemedelskostnaderna ökar bland äldre

Multimedicinering blir vanligare och läkemedelskostnaderna ökar bland äldre

6.10.2020

Fimea har publicerat indikatoruppgifter som beskriver läkemedelsbehandling och -kostnader för äldre under tre års tid (2017–2019). År 2019 var 13 % av alla finländare som fyllt 75 år multimedicinerade. Under de senaste tre åren har andelen multimedicinerade personer ökat något årligen i alla sjukvårdsdistrikt med undantag av Åland.

Även de genomsnittliga läkemedelskostnaderna för personer som fyllt 75 år har ökat under de senaste åren. År 2019 var de i genomsnitt 975,5 euro, vilket överstiger självrisken på 572 euro för de årliga läkemedelskostnaderna 2019. Kostnaderna har ökat med 9,8 % mellan granskningsåren 2017 och 2019. Denna ökning överskrider en aning ökningen av kostnaderna för läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen, vilket med beaktande av de läkemedelsköp som ersätts från sjukförsäkringen för alla åldersgrupper var 8,7 % åren 2017–2019.

Något minskad användning av läkemedel som ska undvikas

Databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea rekommenderar att äldre personer ska undvika vissa läkemedelssubstanser. Risken för biverkningar av läkemedel som ska undvikas hos äldre personer överskrider den kliniska nytta som vanligen fås av läkemedelsbehandlingen. Enligt indikatordata har andelen 75 år fyllda som har köpt läkemedel som ska undvikas minskat en aning under en granskningsperiod på tre år. Var femte äldre person hade under 2019 skaffat minst ett receptbelagt läkemedel klassificerat att undvika.

Syftet med läkemedelsutbytet och referensprissystemet är att dämpa ökningen av läkemedelskostnaderna

Indikatoruppgifterna för läkemedelsutbyte har publicerats åren 2015–2019. År 2019 var den potentiella inbesparingen vid läkemedelsutbyte cirka 32,1 miljoner euro. Den största förändringen skedde i kostnaderna för kategorin ”Läkemedlet har inte bytts ut av någon annan orsak”, som minskade från 7,8 miljoner euro till 4,8 miljoner euro.

Läs mer om indikatoruppgifterna i Sic-webbartikeln (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn  029 522 3512
  • e-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi