Innehållspresentatör

null Med cancerläkemedlet durvalumab uppnås goda behandlingsresultat vid lungcancer, men kostnaderna är höga

Med cancerläkemedlet durvalumab uppnås goda behandlingsresultat vid lungcancer, men kostnaderna är höga

14.2.2019

Fimea har publicerat en utvärderingssammanställning om durvalumab-behandling som ges efter kemo-strålbehandling till vuxna patienter. Behandlingen är avsedd för patienter som har lokalt avancerad lungcancer med spridningsgrad III, vilken inte lämpar sig för operation, och vars sjukdom inte har fortskridit efter kemo-strålbehandling. Enligt indikationen ska tumörens PD-L1-koncentration dessutom vara ≥ 1 %. Det är frågan om en patientgrupp vars tidigare behandling har varit uppföljning.

Resultat av utvärderingen

Behandlingen med durvalumab fördröjer väsentligt sjukdomens fortskridning hos patienter vars tumör är PD-L1-positiv. Durvalumab-behandlingen förlänger också väsentligt överlevnadstiden hos denna patientgrupp. Resultat från andra undersökningar stöder konsekvent de ovan nämnda resultaten.

Allvarliga biverkningar (grad 3–4) förknippade med durvalumab-behandling förekom i durvalumab-gruppen hos 12 procent och i placebo-gruppen hos 5 procent av patienterna. Dessutom bör man observera att antalet allvarliga biverkningar var nästan dubbelt fler hos patienter över 75 år jämfört med patienter under 65 år. Allmänt taget tyder biverkningsprofilen på att patientens allmänkondition och prestationsförmåga bör vara rätt goda när man kombinerar kemo-strålbehandling och immunterapi.

Vid behandling med durvalumab är läkemedels- och doseringskostnaderna per patient i genomsnitt 87 000 euro. I Finland finns det uppskattningsvis 45 patienter för vilka behandling med durvalumab är lämplig. Då är budgeteffekten av durvalumab 3,9 miljoner euro per år, när man jämför med en situation där durvalumab inte används utöver kemo-strålbehandling. Budgeteffekterna är sannolikt mindre än de ovan nämnda i inledningsskedet.

Slutsatser av utvärderingen

I sin helhet är den extra nytta som en behandling med durvalumab medför rätt betydande. Det finns tydliga belägg för att behandlingen bromsar sjukdomens fortskridning. Behandlingen ser också ut att förlänga överlevnadstiden avsevärt, men den exakta omfattningen av effekten är ännu inte känd. Utan riskdelningsavtal mellan innehavaren av försäljningstillståndet och sjukvårdsdistrikten är den extra kostnaden för durvalumab dock anmärkningsvärt hög. Innehavaren av försäljningstillståndet har förklarat sig vara villig till avtalsförhandlingar med sjukhusen om ett kontrollerat införande. Inom ramen för det här och på basis av beläggen verkar det vara förnuftigt att ta behandlingen i bruk.

Kommentarer

Kommentarer om utvärderingsrapporten kan lämnas fram till 22 februari 2019. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och de kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen (Durvalumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer efter kemo-strålbehandling, på finska) (pdf)

Sammanfattning av utvärderingsrapporten (på finska) (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • Jari Heiskanen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3523
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.