Innehållspublicerare

null Lätta näs- och munskydd är inte tillräckliga för att förhindra virussmitta

Lätta näs- och munskydd är inte tillräckliga för att förhindra virussmitta

30.3.2020

De näs- och munskydd, kirurgiska masker och skyddshandskar som används inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter som i första hand används för att skydda patienter mot smittrisker orsakade av vårdpersonalen. Det bör beaktas att t.ex. lätta näs- och munskydd inte ensamma har tillräcklig skyddsförmåga för att förhindra virussmitta. Syftet med dessa är att skydda patienten från eventuell droppsmitta som kan orsakas av den person som vårdar patienten. Fimea är tillsynsmyndighet för medicintekniska produkter.

Produkter som skyddar användaren mot virus och farliga ämnen i miljön klassas som personlig skyddsutrustning. Avdelningen för arbete och jämställdhet vid social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för marknadsövervakningen av personlig skyddsutrustning avsedd för professionella användare, t.ex. för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är den nationella myndigheten som övervakar skyddsutrustning avsedd för konsumenter.

Andningsskydd avsedda för olika ändamål regleras av olika krav i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Båda ovan nämnda produkttyper får säljas endast om de har CE-märkning. Vad som är personlig skyddsutrustning och vad som är medicinteknisk utrustning framgår av CE-märkningen. I samband med CE-märket för personlig skyddsutrustning finns alltid en fyrsiffrig kod för det institut som bedömt produktens kravöverensstämmelse.

Läs mer:

Information om klassificering och användning av olika andningsskydd finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska)

Mer information om personlig skyddsutrustning och kraven på dem samt tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter finns på Tukes webbplats (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Tuomo Aarnikka, inspektör, tfn 295223278
  • Heikki Mattlar, enhetschef, tfn 029 522 3270
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi