Innehållspublicerare

null Läkemedelsdagen firas även i fortsättningen – genomförandet utreds

Läkemedelsdagen firas även i fortsättningen – genomförandet utreds

15.10.2020

Aktörerna inom läkemedelsbranschen diskuterade ledningsansvaret för Läkemedelsdagen och dess omorganisering på sitt möte den 5 oktober 2020. Aktörerna var eniga om att fortsätta Läkemedelsdagen. Som aktuellt tema för våren 2021 fastställdes "Säker läkemedelsbehandling i coronavardagen" och ett nationellt webbinarium föreslogs. Man vill även uppmuntra apoteken, patientorganisationernas lokalföreningar, läroanstalter, sjukhus, hälsostationer och serviceboendeenheter att ordna lokala evenemang under Läkemedelsdagen. Läkemedelsdagens gemensamma elektroniska material produceras dock inte våren 2021.

Planeringen av Läkemedelsdagen 2021 inleddes

På mötet sammanställdes en liten grupp för planeringen av Läkemedelsdagen våren 2021. Tarja Pajunen från utvecklingscentralen för patient- och klientsäkerhet anmälde sig som ledare för gruppen. Smågruppen organiserar sig på ett distansmöte torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 13:30–15:00. Man kan anmäla sig till planeringsgruppen till Tarja Pajunen (Tarja Pajunen, specialsakkunnig, utvecklingscentralen för patient- och klientsäkerhet  tarja.pajunen@vshp.fi, +358 40 182 0904).

Gemensamt arbete som Läkemedelsdagens styrka

I fortsättningen föreslogs att det nationella läkemedelsinformationsnätverket ska ansvara för planeringen av Läkemedelsdagens tema och innehåll. Läkemedelsinformationsnätverket organiserar sig för perioden 2021–2026 i början av år 2021 och därefter kan en multiprofessionell smågrupp bestående av aktörer inom nätverket ta över ansvaret.

En öppen diskussion fördes om organiseringen av Läkemedelsdagen i fortsättningen. Före planeringsgruppens möte på Läkemedelsdagen 2021 utreds även organiseringen och kostnaderna för att anlita en eventuell extern kommunikationsbyrå för kommunikationen under Läkemedelsdagen samt som stöd för dagens koordinering. Finansieringen skulle samlas in av Läkemedelsdagens aktörer.

Det är tillåtet att använda namnet Läkemedelsdagen även i fortsättningen

Fimea överlåter namnet Läkemedelsdagen till dem som arrangerar dagen. Fimea förutsätter att alla som arrangerar Läkemedelsdagen kan använda namnet oberoende av hur aktivt de deltar i planeringen av dagen. Målet med Läkemedelsdagen ska fortfarande vara att främja rationell användning av läkemedel och inte inkludera kommersiella mål. Fimea avstod från Läkemedelsdagens koordinerings- och organiseringsansvar efter våren 2020, men fortsätter att arrangera Läkemedelsdagen som en av aktörerna.

Läs mera:

https://www.fimea.fi/-/jarkevaa-laakehoitoa-edistetaan-kansallisen-laakeinformaatioverkoston-toiminnan-kautta (Fimea webbnyhet 20.3.2020)

Nätverket för läkemedelsinformation

Ytterligare information ges av

  • Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Utvecklingscentralen för patient- och klientsäkerhet, tarja.pajunen@vshp.fi, +358 40 182 0904
  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi