Innehållspresentatör

null Läkemedelsbarometern undersöker finländarnas uppfattningar om läkemedel

Läkemedelsbarometern undersöker finländarnas uppfattningar om läkemedel

27.9.2019

Fimea genomför en enkätundersökning, där finländarnas åsikter om läkemedel och deras användning kartläggs. I undersökningen utreds också vad medborgarna anser om ställen där man köper läkemedel, om vacciner och om läkemedlens miljöeffekter.

Insamlingen av forskningsmaterialet sköts av Taloustutkimus Oy. Materialet samlas in med hjälp av en internetpanel under september-oktober.

Läkemedelsbarometern genomförs vartannat år

Läkemedelsbarometern är en befolkningsenkät som genomförs vartannat år och med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Enkäten har tidigare genomförts 2015 och 2017. Barometern kompletterar den information som fås om befolkningens läkemedelsanvändning i registren.

Läkemedelsbarometerns material får användas för vetenskaplig forskning och materialet 2019 också för utveckling och innovation samt för undervisnings-, planerings- och utredningsuppgifter. Det material som samlas som bäst blir tillgängligt inom slutet av året. Man kan få tillgång till materialen genom att ansöka om användningstillstånd. Anvisningar finns på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Läkemedelsbarometerundersökningen (på finska)

Enkäten Lääkebarometri 2019 (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513