Innehållspresentatör

null Läkemedel ska alltid förskrivas på medicinska grunder

Läkemedel ska alltid förskrivas på medicinska grunder

23.2.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fått en förfrågan om ett läkemedelsföretag kan skänka pneumokockvaccin till krigsveteranerna. Fimea understöder varmt främjande av krigsveteranernas hälsa och välbefinnande även i fråga om vaccinationer om den behandlande läkaren baserat på ett noggrant övervägande har bedömt att vaccination är nödvändig.

Läkemedelslagen tillåter utlämnade av läkemedel enligt 34 § i läkemedelslagen. Enligt den kan en läkemedelspartiaffär sälja eller på annat sätt överlåta receptbelagda läkemedel till läkemedelsfabriker, andra läkemedelspartiaffärer, apotek, filialapotek, Militärapoteket, sjukhusapotek och läkemedelscentraler.

Det finns inga specialvillkor i läkemedelslagen eller läkemedelsförordningen som gör det möjligt att skänka ett läkemedel direkt till en namngiven patientgrupp. Läkemedlets partipris ska vara detsamma för alla apotek och filialapotek och innehavaren av försäljningstillståndet kan inte betala ett läkemedel för patientens räkning på ett apotek.

Vacciner ska i likhet med andra läkemedel alltid förskrivas på medicinska grunder. Kostnadsfrihet för ett vaccin kan leda att vaccinet förskrivs på andra än medicinska grunder. Om medicinska grunder för vaccination saknas kan den i värsta fall vara till större skada än nytta för de vaccinerade. Det bör även observeras att marknadsföringsåtgärder som strider mot läkemedelslagen inte får användas för att främja förskrivning av ett läkemedel. Marknadsföring av receptbelagda läkemedel till befolkningen strider mot läkemedelslagen.

Fimeas befogenheter inkluderar inte beslutsfattande om omfattningen av det nationella vaccinationsprogrammet i Finland eller vaccinationslinjer som kommunerna självständigt beslutar om. Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för att verkställa vaccinationsprogrammet.

Fimea tar enligt dess befogenheter endast ställning till frågan ur synvinkeln specialvillkor i läkemedelslagen eller läkemedelsförordningen i sin rådgivning och framför omständigheter som gäller förskrivning, utlämnande och distribution samt pris och betalning.

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör, processen Utvärdering av läkemedelspreparat, tfn 02952 23310