Innehållspublicerare

null Läkarnas inställning till införande av biosimilarer i huvudsak positiv

Läkarnas inställning till införande av biosimilarer i huvudsak positiv

17.5.2019

Läkare som förskriver biologiska läkemedel ställer sig huvudsak positivt till införande av biosimilarer. Det är emellertid inte så vanligt att förskriva biosimilarer som man kunde anta med tanke på läkarnas inställning. Forskning visar att vi för att främja ett förande av biosimilarer kommer att behöva allt mer oberoende information för vårdspersonal och patienter samt gemensamma rutiner, arbetssätt och tekniska lösningar som garanterar en rationell läkemedelsförskrivning på nationellt, organisatoriskt och individuellt plan.

Detta klarnade i Fimeas studie med syfte att undersöka attityder och förhållningssätt till att införa biosimilarer hos de läkare som förskriver biologiska läkemedel, vilka faktorer som främjar respektive hindrar införandet av biosimilarer och vilka informationskällor läkarna använder om biologiska läkemedel.

I huvudsak positiv inställning, förskrivning inte lika vanlig

Största delen av de intervjuade läkarna höll biologiska originalläkemedel och biosimilarer likvärdiga. Det har emellertid inte varit lika vanligt att förskriva biosimilarer som det kunde ha antagits baserat på läkarnas i huvudsak positiv inställning: hälften av läkarna sade sig inleda den första biologiska läkemedelsbehandlingen med en biosimilar och byta ut patientens tidigare biologiska läkemedelsbehandling mot en biosimilar. Läkarnas inställning till att byta ut biologiska läkemedel på apotek varierade från accepterande till avvisande.

Införandet av biosimilarer påverkades av många främjande och hindrande faktorer. De vanligaste främjande faktorerna var kostnadsnyttan för samhället, organisationens gemensamma verksamhetskultur samt konkurrensutsättning av läkemedelsinköp och samarbete kring läkemedelsinköpen. De vanligaste hindrande faktorerna var läkarnas personliga åsikter och önskemål om förskrivningsautonomi, patientens önskemål om att använda originalpreparatet samt att det höga priset på biosimilarer minskar användningen av dem även om de vore förmånligare än originalpreparaten.

Läkemedelsindustrin den vanligaste källan för information om biologiska läkemedel

Med undantag av en uppgav alla läkare att läkemedelsindustrin var den vanligaste källan för information om biologiska läkemedel. Läkarna var eniga om informationsproducentens relation till kvaliteten på den tillgängliga informationen: de upplevde att industrin för originalläkemedlet ger mer och fullständigare information om biologiska läkemedel. Största delen av läkarna uppgav att informationen från läkemedelsindustrin påverkade besluten om läkemedelsförskrivningar. Andra allmänt tillgängliga källor för information om biologiska läkemedel för läkare var till exempel utbildningar och kongresser samt vetenskapliga och professionella publikationer.

Studiens förlopp

Studien fokuserade på behandling av hud-, tarm- och reumasjukdomar inom den specialiserade sjukvården samt på behandling av diabetes inom den specialiserade sjukvården och i primärvården. Studien genomfördes i form av temaintervjuer och gruppdiskussioner i januari–september 2018. För temaintervjuerna valdes ansvariga läkare vid verksamhetsenheter och för gruppdiskussionerna specialistläkare som gör kliniskt arbete samt ansvariga läkare från 13 orter. I temaintervjuerna deltog 45 läkare. I gruppdiskussionerna, som var nio till antalet, deltog 31 läkare. Gruppdiskussionerna bekräftade resultaten från temaintervjuerna.

Varför är det viktigt att främja införande av biosimilarer?

Det har under det senaste decenniet blivit allt vanligare att använda biologiska läkemedel vid behandling av många sjukdomar så som reumatiska och inflammatoriska tarmsjukdomar. Kostnaderna för biologiska läkemedel är vanligen höga. Bland de tio mest sålda läkemedelspreparaten år 2017 i Finland räknat i euro fanns åtta biologiska läkemedel med en sammanlagd partiförsäljning på mer än 256 miljoner euro.

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som har utvecklats till att vara likartat och jämförbart med ett biologiskt originalläkemedel. Utvecklingen av biosimilarer bygger delvis på prövningsdata från utvecklingen av originalläkemedlet och kan därmed introduceras på marknaden med ett förmånligare pris än originalläkemedlet. Införande av biosimilarer ökar priskonkurrensen, vilket både läkemedelsanvändaren och samhället drar nytta av.

Läs mer

Biosimilaarien käyttöönotto Suomessa - Lääkäreiden näkemyksiä (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Kati Sarnola, forskare, tfn 029 522 35 24
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 35 13
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi