Innehållspublicerare

null Kundernas förväntningar på apoteksverksamheten och priskonkurrensen i fråga om läkemedel teman på projektets slutseminarium 5 maj 2021

Kundernas förväntningar på apoteksverksamheten och priskonkurrensen i fråga om läkemedel teman på projektets slutseminarium 5 maj 2021

13.4.2021

Fpa:s, Fimeas, Intsitutet för hälsa och välfärds och Helsingfors universitets gemensamma forskningskonsortiums VN TEAS-projekt har framskridit till publikationen av en slutrapport och presentation av resultaten.

Projektets slutseminarium ordnas virtuellt onsdagen den 5 maj kl. 10–12 på Skype-Areena. Syftet är att presentera de färska resultaten av projektet om priskonkurrens i fråga om läkemedel och väcka offentlig diskussion om läkemedelspriser och apotekstjänster. Under seminariet publiceras projektets slutrapport.

Seminariet är avsett för tjänstemän vid social- och hälsovårdsministeriet, politiska beslutsfattare, experter inom social- och hälsovård, läkemedelsmyndigheter och aktörer inom apoteksbranschen och det kräver förhandsanmälan.

Programmet för evenemanget finns här (på finska, kela.fi). Anmäl dig till webbseminariet senast 4.5.2021: Anmälan (lyyti.fi) (Kela)

VN TEAS-projektet är utveckling i enlighet med färdplanen för läkemedelsfrågor

Utredningens huvudsyfte var att granska hur priskonkurrensen i fråga om läkemedel aktiveras samt läkemedelsanvändarnas förväntningar på apoteksverksamheten. I det delprojekt som leddes av Fpa granskades behovet av att utveckla priskonkurrensen för läkemedelspreparat som inte längre är patentskyddade, läkemedelsmarknadens centralisering och distributionssystemet för dyra läkemedel. I delprojektet som leddes av Fimea granskades behoven av att utveckla apotekens uppgifter och verksamhet ur läkemedelsanvändarnas synvinkel.

Statsrådets kansli beviljade i maj anslag för utrednings- och forskningsverksamhet till ett konsortium bestående av FPA, Helsingfors universitet, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Projektet avslutas med publikationen av en slutrapport i Statsrådets publikationsserie.

Läs mer

Fimeas webbnyhet 25.6.2020: Kundernas förväntningar på apotekstjänsterna och utökad priskonkurrens för läkemedel utreds (på finska) 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Maarit Dimitrow, forskare, tfn 029 522 3505
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi