Innehållspublicerare

null Kan ett läkemedelsföretag finansiera forskning utan att fullgöra alla skyldigheter som ålagts uppdragsgivaren?

Kan ett läkemedelsföretag finansiera forskning utan att fullgöra alla skyldigheter som ålagts uppdragsgivaren?

Ja. Uppdragsgivaren och den person som ansvarar för prövningen kan sinsemellan komma överens om att den person som ansvarar för prövningen fullgör dessa förpliktelser eller en del av dem. En kort utredning om detta avtal ska bifogas den anmälan om prövning som sänds till Fimea.

18.11.2021