Innehållspublicerare

null Intressentgrupperna ger råd om fortsatt bearbetning av utredningen av läkemedelsrådgivningen

Intressentgrupperna ger råd om fortsatt bearbetning av utredningen av läkemedelsrådgivningen

25.5.2022

Social- och hälsovårdsministeriet har gett Fimea i uppdrag att utarbeta utredningar om utvecklingen av apotekssystemet och läkemedelsrådgivningen i Finland. Utredningarna genomförs under våren och sommaren 2022.

Som en del av utredningen om apotekens läkemedelsrådgivning ordnade Fimea den 18 maj ett diskussionstillfälle där intressentgrupperna fick berätta om sina åsikter om vad den lagstadgade läkemedelsrådgivningen på apoteken är, vad som hör till den avgiftsbelagda serviceverksamheten och vilken roll apoteken har i uppföljningen av läkemedelsbehandlingen.

Målet med utredningen som behandlar apotekens läkemedelsrådgivning är att kartlägga läkemedelsrådgivningens nuläge och ta fram ett förslag på innehållshelheter som hör till apotekens lagstadgade läkemedelsrådgivning med beaktande av klienternas behov, olika situationer och kontexter där apoteken inom öppenvården genomför läkemedelsrådgivning. Utredningen utnyttjas i beredningen av reformen av läkemedelsfrågor.

Tydliga meddelanden från intressentgrupperna om innehållet i läkemedelsrådgivningen

Under diskussionen med intressentgrupperna framkom viktiga observationer i utredningen om läkemedelsrådgivning.

Intressentgrupperna efterlyste bland annat grundliga fortsatta utredningar där man beaktar apotekens ramvillkor och ekonomiska möjligheter att genomföra läkemedelsrådgivningen, läkemedelssäkerheten och säkerställandet av den samt kundens synvinkel.

Intressentgrupperna lyfte starkt fram nuläget, där prisrådgivningen och läkemedelsersättningarna betonas i läkemedelsrådgivningen. Förhoppningen var att läkemedelsrådgivningen skulle utvecklas utifrån kundens behov och utgångspunkter.

I uppföljningen av läkemedelsbehandlingen betonade intressentgrupperna vikten av kommunikation särskilt mellan apoteken och läkemedelsförskrivarna. Under diskussionen framkom ett tydligt behov av en kanal som genomförs via den nationella läkemedelslistan och där informationen förmedlas.  Samtidigt konstaterades att enbart ett tekniskt verktyg inte räcker till, utan det behövs att olika aktörers roller och ansvar definieras och att man kommer överens om verksamhetsmodeller, till exempel vilken roll och vilket ansvar apoteken kommer att ha i upprätthållandet av läkemedelslistan.

Intressentgruppernas kommentarer beaktas i de fortsatta utredningarna

Fimea fortsätter att utarbeta en utredning till SHM, som i början av hösten publicerar utredningar om utvecklingen av både apotekssystemet och läkemedelsrådgivningen i Finland.

För utredningen har man redan bekantat sig med forskningslitteraturen från läkemedelsrådgivningen vid de finländska apoteken och gjort en dokumentanalys av de läkemedelspolitiska myndighetsrapporterna. Intressentgruppernas synpunkter samlades in i en bakgrundsenkät som genomfördes i april.

Den mer omfattande kontexten för läkemedelsrådgivningen som lyftes fram under diskussionstillfället och övriga observationer kommer att utnyttjas i den fortsatta beredningen av utredningen.

Les mer

Fimea ber intressentgrupperna om synpunkter på innehållet och utvecklingsbehoven i läkemedelsrådgivningen på apoteken inom öppenvården (Fimeas webbnyhet 5 april 2022)

Utredningar om europeiska apotekssystem och apotekens läkemedelsrådgivning har inletts (Fimeas webbnyhet 24 februari 2022, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, Fimea, tfn 029 522 3513, katri.hameen-anttila@fimea.fi (ansvarig person för läkemedelsrådgivningsutredningen)
  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, Fimea, tfn 029 522 3520, leena.reinikainen@fimea.fi (projektchef)