Innehållspublicerare

null Interprofessionell Läkemedelsgenomgång ska ingå i läkemedelsbehandlingen av äldre

Interprofessionell Läkemedelsgenomgång ska ingå i läkemedelsbehandlingen av äldre

6.9.2017

Hälso- och sjukvården måste svara på behoven hos den åldrande befolkningen i Finland. Medborgarna ska erbjudas individuella tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Vi måste också utveckla nya handlingssätt så att vi kan erbjuda de åldrande finländarna god vård också i fortsättningen.

En god vård i sin helhet kräver en lyckad läkemedelsbehandling. Vi bör ta i bruk nya handlingssätt inom hälso- och sjukvården som främjar rationell läkemedelsbehandling. Vi behöver i synnerhet praxiser som stöder välfärden av klienterna inom hemvården och deras möjligheter att klara sig hemma. En lösning på hur man ska hantera läkemedelsbehandlingarna i sin helhet är interprofessionell läkemedelsgenomgång (ILMA).

I ett interprofessionellt team sprids informationen

Läkemedelsgenomgång görs i samarbete mellan yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Till ett interprofessionellt team hör åtminstone en läkare, en sjukskötare och en farmaciutbildad samt vid behov också klienten med anhöriga Läkemedelsgenomgång enligt ILMA-modellen grundar sig på uppgifter som samlats in om klientens hälsa, funktionsförmåga och medicinering. Hälso- och sjukvårdspersonalen inom teamet möts för att bedöma vården av klienten i sin helhet och gör de ändringar som behövs i läkemedelsbehandlingen. Modellen möjliggör en diskussion mellan medlemmarna i teamet så att en mångsidig expertis kan utnyttjas. Efter bedömningen är det viktigt att också följa upp effekten av de ändringar som gjorts.

Bakgrund:

Studien Finsk Interprofessionell Läkemedelsgenomgång (ILMA) utredde effekterna av en läkemedelsgenomgång enligt ILMA-modellen på hemvårdklienternas medicinering, funktionsförmåga och livskvalitet samt på deras användning av hälso- och hemvårdstjänster. Studien gjordes som en randomiserad kontrollerad studie. Enligt resultaten med en läkemedelsgenomgång kan man främja rationell läkemedelsbehandling inom hemvården. Effekterna av en enskild bedömning på klienternas funktionsförmåga och livskvalitet samt på användningen av hälso- och hemvårdstjänster är emellertid små. Det vore viktigt att i utvecklingen av hälso- och sjukvården anamma interprofessionell bedömning som kontinuerlig behandlingspraxis.

Läs mer:

Studiens slutrapport (på finska): Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) Vaikutukset kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluihin

Infograf (på finska): Finsk Interprofessionell Läkemedelsgenomgång in hemvården (bild)

Ytterligare information ges av

  • Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 029 516 3391, fornamn.efternamn@stm.fi
  • Johanna Jyrkkä, FaD, forskare (Fimea), tfn 029 522 3514, fornamn.efternamn@fimea.fi