Innehållspresentatör

null Ingen större extra nytta av pertuzumab i adjuvant behandling av tidig bröstcancer

Ingen större extra nytta av pertuzumab i adjuvant behandling av tidig bröstcancer

9.10.2018

Fimea har publicerat en utvärderingsrapport som behandlar de terapeutiska och ekonomiska effekterna av bröstcancerläkemedlet pertuzumab. Utvärderingen gällde en ny indikation för pertuzumab i adjuvant behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer. Indikationen gäller patienter med hög risk för återfall. En hög återfallsrisk tyder i den här utvärderingen på cancer som har spridit sig till lymfkörtlarna eller där tumören är hormonreceptornegativ. Pertuzumab är avsedd att användas tillsammans med ett cytostatikum och ett annat anti-HER2-läkemedel, trastuzumab.

Evidens på effekterna av pertuzumab i den här indikationen baserar sig i huvudsak på en randomiserad studie, där patienter fick en kombinationsbehandling med trastuzumab och ett cytostatikum, dvs. standardbehandling, med eller utan pertuzumab. Av de patienter vars sjukdom hade spridit sig till lymfkörtlarna var uppskattningsvis 90 procent i pertuzumabgruppen och 87 procent i standardbehandlingsgruppen vid liv och cancern hade inte förnyats eller spridit sig (4 års uppskattad IDFS-andel). Det råder ingen väsentlig skillnad mellan hormonreceptorpositiva och -negativa tumörer i fråga om behandlingens effekt.

De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för en patient är enligt listpriset 76 000 euro när patienten får pertuzumab vid sidan av standardbehandling. Jämfört med standardbehandlingen är de patientvisa extrakostnaderna för pertuzumab i medeltal 46 700 euro. Om 200 patienter i Finland årligen får pertuzumab utöver standardbehandlingen blir den årliga extrakostnaden cirka 9,3 miljoner euro jämfört med att pertuzumab inte används för denna indikation.

I sin helhet är den extra nyttan av behandling med pertuzumab i jämförelse med standardbehandling som innehåller trastuzumab liten, oberoende av att behandlingen riktar sig till patienter med hög återfallsrisk. Å andra sidan har även en liten minskning av återfallsrisken stor betydelse när man behandlar sjukdomar där patientgruppen är stor och följderna av att sjukdomen sprids är allvarliga. Vi kan ännu inte på ett tillförlitligt sätt bedöma hur pertuzumab påverkar överlevnadstiden, eftersom studiens uppföljningstid tills vidare är för kort med avseende på sjukdomsförloppet.

Kommentarer

Kommentarer om utvärderingsrapporten kan lämnas fram till den 19 oktober 2018. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och de kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa -arviointiraportti (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi