Innehållspresentatör

null I vilket format skall produktresumén skickas?

I vilket format skall produktresumén skickas?

Den svenskspråkiga produktresumén skall skickas som ett gemensamt word-dokument efter den finskspråkiga produktresumén (precis som bipackssedeln). Den finskspråkiga och den svenskspråkiga produktresumén måste ha sinsemellan samma datum.

Ifall Finland och Sverige har varit med i samma process och MPA har godkänt den svenskspråkiga produktresumén, bör detta berättas i följebrevet. En försäkran om att sakinnehållet i den svenskspråkiga produktresumén godkänd av MPA inte avviker från den finskspråkiga bör också bifogas i följebrevet.

8.2.2019