Innehållspublicerare

null Hur såg tillgången till läkemedel ut år 2022?

Hur såg tillgången till läkemedel ut år 2022?

10.1.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea mottog under år 2022 sammanlagt 2 335 anmälningar om störningar i tillgången till läkemedel från läkemedelsföretagen. År 2021 mottogs 1 710 anmälningar och år 2020 mottogs 2 095 anmälningar.

Trots det ökade antalet anmälningar om störningar i tillgången till läkemedel har det inte skett några betydande förändringar i tillgången till läkemedel under år 2022 och orsakerna bakom störningarna har förblivit desamma som tidigare år. Antalet anmälda störningar i tillgången till läkemedel under år 2022 motsvarar cirka fem procent av alla förpackningar med läkemedelspreparat som saluförs i Finland, konstaterar enhetschef Timo Mauriala vid Fimea.

Flest störningar i tillgången inom de största preparatgrupperna

Flest störningar i tillgången anmäls från de preparat- eller terapigrupper som har flest preparat på marknaden i Finland.

Största delen av de störningar i tillgången som anmäldes år 2022 gällde läkemedel som påverkar nervsystemet, såsom smärtstillande läkemedel, anestesiläkemedel samt psykofarmaka. Näst flest anmälningar gjordes om läkemedel som används för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, samt om läkemedel för sjukdomar i matsmältningsorganen och för ämnesomsättningssjukdomar. De tre största terapigrupperna utgjorde 45 procent av de anmälda störningarna i tillgången.

Störningar i tillgången syns sällan för läkemedelsanvändaren

I regel syns störningarna i tillgången inte för läkemedelsanvändarna eller de läkare som har förskrivit läkemedlet. Största delen av bristerna är tillfälliga eller ordnas upp i samband med apoteksbesök genom ersättande läkemedelspreparat eller generiska läkemedel.

– Undantaget år 2022 var läkemedelspreparat vars störning i tillgången trots läkemedelsföretagets anmälningsansvar inte gavs förhandsinformation om till Fimea eller vars efterfrågan ökade plötsligt och oförutsägbart. Till exempel orsakade plötsliga toppar i efterfrågan på jodtabletter tillfälliga avbrott i tillgången under år 2022, berättar Mauriala.

Det ökade antalet störningar i tillgången har också observerats i andra EU-länder och globalt. År 2023 inleds EU:s samarbetsprojekt där även Fimea deltar. Målet med projektet är att harmonisera behandlingen av störningar i tillgången mellan medlemsstaternas myndigheter och på så sätt minska störningarna i tillgången till läkemedel samt förebygga deras effekter i Europa.

– För att förbättra tillgången till läkemedel måste man fördjupa sig i de bakomliggande orsakerna och satsa på lösningar genom långsiktigt arbete både nationellt och på EU-nivå, konstaterar Mauriala.

Läs mer

Mer information om tillgången till läkemedel i tidningen Sic! år 2022: Hur såg tillgången till läkemedel ut 2022?

Har det skett förändringar i tillgången till läkemedel? (Fimea.fi-nyhet 2.12.2022)

Ytterligare information ges av

  • Timo Mauriala, enhetschef, tfn 029 522 3214
  • Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi