Innehållspublicerare

null Högsta förvaltningsdomstolen: Beslutet om marknadsföringsförbud av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet förblir i kraft

Högsta förvaltningsdomstolen: Beslutet om marknadsföringsförbud av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet förblir i kraft

3.2.2023

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Fimeas beslut från 2020 om marknadsföringsförbud för Novartis Finland Oy var motiverat. Ärendet gällde arrangemanget mellan Novartis och Terveystalo Oy 2018–2019: ett läkemedelspreparat för behandling av migrän distribuerades till Terveystalos kunder i samband med poliklinikbesök till ett anmärkningsvärt förmånligt pris jämfört med priset på samma läkemedelspreparat på apoteken.

Högsta förvaltningsdomstolen hävde Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 26.1.2023 och ansåg liksom Fimea att begreppet marknadsföring av läkemedel måste tolkas i stor utsträckning. Avtalsarrangemanget i fråga har varit osakligt på det sätt som avses i marknadsföringsbestämmelserna i läkemedelslagen och ägnat att ge patienterna en felaktig bild av preparatets pris och läkemedelsbehandlingens karaktär. Dessutom har arrangemanget skapat en betydande konkurrensfördel för läkarstationen och de läkare som varit verksamma där och därigenom en fördel som förbjuds i marknadsföringsbestämmelserna i läkemedelslagen.

Avgörandet bekräftar Fimeas tolkning, enligt vilken marknadsföring av läkemedel också kan anses vara förfaranden, genom vilka man strävar efter att utvidga läkemedelspreparatets användarkrets och försäljning även på andra sätt än genom att rikta sedvanlig reklam till patienter eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I avgörandet tog man också ställning till överlåtelse av läkemedelspreparat från läkemedelscentralen. I beslutet konstateras att det ifrågavarande förfarandet, där patienten har besökt en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården endast för att få en läkemedelsinjektion utan att patienten har registrerats på vårdplatsen, inte kan anses vara överlåtelse till patienter på en vårdplats som läkemedelslagen tillåter. Migränläkemedlet i fråga är ett läkemedelspreparat som är avsett för öppenvården som säljs på apoteken för injicering av patienterna själva efter ändamålsenlig handledning.

Fimea anser att högsta förvaltningsdomstolens avgörande är väl motiverat och nödvändigt, eftersom det kan anses trygga läkemedelslagstiftningens mål och förebygga strävanden att kringgå bestämmelserna om marknadsföring av läkemedel. Avgörandet innebär att Fimea även i fortsättningen effektivt kan övervaka medborgarnas jämlikhet i fråga om tillgången till och prissättningen av läkemedel samt trygga förtroendet för att överlåtelsen och förskrivningen av läkemedelspreparat är oberoende.

Läs mer:

Högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 26.1.2023 (HFD:2023:8)

 

Ytterligare information ges av

  • Juuso Haasto, jurist, tfn 029 522 3643
  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi