Innehållspublicerare

null Handläggning av specialtillståndsansökningar efter poststrejken

Handläggning av specialtillståndsansökningar efter poststrejken

28.11.2019

Under poststrejken har det varit möjligt att först leverera alla specialtillståndsansökningar i elektronisk form till Fimea. Det här förfarandet kommer att fortgå även efter strejken till dess att Fimea meddelar annat. Ansökningarna i original ska dock skickas per post till Fimea.

Kontrollera att ni endast använder det rätta faxnumret nedan eller Fimeas säkra e-post.

  • Ansökan kan skickas per fax till numret 029522 3006 eller till Fimea med säker e-post https://securemail.fimea.fi/ till adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi.
  • Av ansökan ska det tydligt framgå om det är frågan om en normal (20 euro) eller brådskande ansökan om specialtillstånd (”snabbtillstånd”, 40 euro).
  • Om det är frågan om en brådskande ansökan, ska detta antecknas i meddelanderubriken (”snabbtillstånd”).
  • Sökanden bör observera att faxnumret (om fax används) eller telefonnumret (om fax inte används) ska meddelas bredvid apotekets officiella namn för den i ansökan angivna överlåtaren av ett preparat till förbrukning.

Fimea meddelar i första hand om förordande av ansökan till det faxnummer som anges i ansökan. Meddelandet lämnas per telefon om det inte finns tillgång till fax. Den lagstadgade handläggningstiden på 30 dagar bör reserveras för erhållande av ett förordande. Snabbtillstånden handläggs så fort som möjligt i den ordningsföljd de inkommer.

 

Telefonförfrågningar under handläggningstiden för ansökan överbelastar handläggningen av tillstånd, och därför undanber vi sådan kontakt.

Efter poststrejken bör det beaktas att dröjsmål kan förekomma i erhållandet av skriftliga administrativa beslut.

Ytterligare information kan vid behov begäras på adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi