Innehållspublicerare

null Fortsatta störningar i tillgången på Ozempic fram till slutet av 2023

Fortsatta störningar i tillgången på Ozempic fram till slutet av 2023

24.3.2023

Läkemedelsföretaget Novo Nordisk Farma Oy har informerat om att restsituationen för Ozempic 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml och 1 mg/ml injektionsvätska kommer att pågå åtminstone fram till slutet av 2023. Trots att leveranserna av läkemedlet ständigt ökar är det oklart när de helt kommer att kunna tillgodose det nuvarande behovet.

Ozempic är endast avsett för användning hos vuxna typ 2-diabetespatienter med otillräcklig glykemisk kontroll i kombination med kost, motion och övrig nödvändig diabetesmedicinering. Enligt informationen från innehavaren av försäljningstillståndet innebär annan användning av Ozempic än den som anges i indikationen, bl.a. användning för viktkontroll, en avvikelse från den godkända indikationen och äventyrar läkemedlets tillgänglighet för de patienter som omfattas av den godkända indikationen.

Det är alltid den behandlande läkaren som fattar beslutet om att förskriva läkemedel för en godkänd eller icke godkänd indikation. Fimea kan inte ta ställning till sådan användning av läkemedel som strider mot den godkända indikationen.

Novo Nordisk Farma Oy har informerat läkare som behandlar diabetespatienter om restsituationen för läkemedlet och bett läkarna att se till att patienter som använder Ozempic informeras om situationen och att patienter som riskerar att bli utan Ozempic får byta till en annan glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) receptorantagonist eller något annat behandlingsalternativ enligt läkarens bedömning.

Information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf, på finska)

Anvisningar för personer som använder läkemedlet

Ifall din receptmedicin riskerar att ta slut under en tid av störningar i tillgången (restsituation) ska du kontakta din behandlande läkare, som bedömer behovet av ersättande behandling.

Läs mer om tillgången till läkemedel

Tillgången till läkemedel i Finland

Har det skett förändringar i tillgången till läkemedel? (på finska)

Läkemedelsföretagen ansvarar för att släppa ut läkemedel på marknaden och avsluta saluföringen av dem. Fimea informerar om restsituationer för läkemedel på sin webbplats, men kan inte påverka restsituationernas varaktighet eller läkemedelstillgången i Finland.

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi