Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2023

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2023

16.5.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7.–30.9.2023.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 206 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 150 synonympreparat. Nya preparat är hydroxokobalamin för anemi, cancerläkemedlet akalabrutinib, antihistaminet bilastin, lokalanestetikumet mepivakain, läkemedlet för anestesi desfluran samt läkemedlen mot infektion kloxacillin och foskarnet.

Totalt 56 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är antikoagulantia kaplacizumab, läkemedlen mot toxicitet vid cytostatikabehandling dexrazoxan och rasburikas, cancerläkemedlen mosunetuzumab, sotorasib, nelarabin, selumetinib, tepotinib, isatuximab, kapmatinib och selperkatinib samt kombinationen med cytarabin och daunorubicin, hormonläkemedlet teriparatid, läkemedelskombinationen mot infektion ceftazidim och avibaktam, pneumokockvaccin, läkemedlet med verkan på nervsystemet solriamfetol samt läkemedlet vid hjärt- och kärlsjukdom evolokumab.

Ur förteckningen har strukits 80 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6411 läkemedelspreparat som representerar totalt 777 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (113 st), psykosläkemedlet olanzapin (109 st), tumorläkemedlet lenalidomid (107 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlet aripiprazol (64 st) läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (62 st), psykosläkemedlet ketiapin (58 st), tumorläkemedlet temotsolomid (56 st) samt diabetesmedlet sitagliptin (55 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 63 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 10180.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Juuso Haasto, jurist, tfn 029 522 3643

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi