Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2022

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2022

16.5.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7. – 30.9.2022.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 96 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 71 synonympreparat.

Totalt 25 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nytt preparat är tumorläkemedlet venetoklax.

Ur förteckningen har strukits 65 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6153 läkemedelspreparat som representerar totalt 728 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (121 st), psykosläkemedlet olanzapin (115 st), tumorläkemedlet lenalidomid (107 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (62 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlen aripiprazol (63 st) och ketiapin (62 st), tumorläkemedlet temotsolomid (54 st) samt diabetesmedlet sitagliptin (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9944.

Listan över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Juuso Haasto, jurist, tfn 029 522 3643
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi