Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2021

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2021

12.2.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4.–30.6.2021.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 108 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 67 synonympreparat.

Totalt 41 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är läkemedlet mot tarminfektion rifaximin, psykosläkemedlet brexpiprazol, antiepileptiska läkemedlet eslikarbazepin, samt  kombinationen med formoterol och flutikason mot luftvägssjukdomar.

Ur förteckningen har strukits 124 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5901 läkemedelspreparat som representerar totalt 704 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (134 st.), psykosläkemedlet olanzapin (116 st.), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (69 st.), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st.) psykosläkemedlen aripiprazol (65 st.) och ketiapin (62 st.), tumorläkemedlet temotsolomid (52 st.) och psykosläkemedlet risperidon (50 st.). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 61 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9613.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi