Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2020

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2020

17.2.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4.–30.6.2020.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 112 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 52 synonympreparat. Nya preparat är läkemedlet mot pulmonell hypertension treprostinil, tumorläkemedlet arseniktrioxid, anestetikumet sevofluran och läkemedlet flurbiprofen som används vid sjukdomar i svalg.

Totalt 60 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är bupropion och naltrexon kombinationen mot obesitas, klindamycin och tretinoin kombinationen mot akne, hormonläkemedelskombinationen med dydrogesteron och estrogen, virusläkemedelskombinationen med lamivudin och dolutegravir, vaccin mot encefalit, tumorläkemedlen pembrolizumab och ramucirumab samt  formoterol och beklometason kombinationen mot luftvägssjukdomar.

Ur förteckningen har strukits 82 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5791 läkemedelspreparat som representerar totalt 692 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (134 st), psykosläkemedlet olanzapin (115 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (69 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st) psykosläkemedlen ketiapin (68 st) och aripiprazol (65 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (52 st), läkemedlet för erektil dysfunktion tadalafil (51 st) och psykosläkemedlet risperidon (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 61 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9522.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.