Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.–31.12.2022

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.–31.12.2022

16.8.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10.–31.12.2022.

Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 126 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 96 synonympreparat. Nya preparat är sapropterin och betain som hör till gruppen övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, blod och blodbildande läkemedlet dabigatranetexilat, tumorläkemedlet niraparib, medlet mot parkinsonism opikapon samt läkemedlet med verkan på nervsystemet amifampridin.

Totalt 30 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är läkemedlet mot pulmonell hypertension macitentan, vätskedrivande läkemedlet eplerenon, medlet som påverkar serumlipidnivåerna ikosapentetyl, preventivmedlet som innehåller progestogen och estrogen, hormonläkemedelskombinationen med relugolix, estradiol och noretisteronacetat, tumorläkemedlet olaparib, immunstimulerande medlet med BCG kombinationen samt läkemedlet bromfenak för behandling av ögonsjukdom.

Ur förteckningen har strukits 101 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6179 läkemedelspreparat som representerar totalt 739 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (121 st), psykosläkemedlet olanzapin (109 st), tumorläkemedlet lenalidomid (107 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlet aripiprazol (64 st) läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (62 st), psykosläkemedlet ketiapin (58 st), tumorläkemedlet temotsolomid (56 st) samt diabetesmedel sitagliptin (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9975.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Juuso Haasto, jurist, tfn 029 522 3643

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi