Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2021

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2021

16.8.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10. – 31.12.2021.

Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 159 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 108 synonympreparat. Nya preparatet är tumorläkemedlet abirateron och diabetesmedlet linagliptin.

Totalt 87 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är virusmedlen adefovirdipivoxil och etranavir, läkemedlen med verkan på nervsystemet lurasidon och kariprazin, läkemedlet mot åksjuka meklozin, läkemedlet för diagnostik hexaminolevulinat och tumorläkemedlet lanotrektinib.          

Ur förteckningen har strukits 76 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6094 läkemedelspreparat som representerar totalt 726 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (129 st), psykosläkemedlet olanzapin (116 st), tumorläkemedlet lenalidomid (87 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlen aripiprazol (66 st) och ketiapin (62 st) samt tumorläkemedlet temotsolomid (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9827.

Listan över utbytbara läkemedel op Fimeas webbsidan

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320

Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.