Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2021

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2021

16.11.2020

Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1. – 31.3.2021.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 116 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 49 synonympreparat. 

Totalt 67 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är blod och blodbildande läkemedlen koagulationsfaktor VIII och icatibant, dermatologiska läkemedlet dupilumab samt tumorläkemedlen avelumab och kombinationen med trifluridin och tipiracilhydroklorid. 

Ur förteckningen har strukits 66 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5912 läkemedelspreparat som representerar totalt 701 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (134 st), psykosläkemedlet olanzapin (116 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (69 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st) psykosläkemedlen ketiapin (65 st) och aripiprazol (65 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (52 st), läkemedlet för erektil dysfunktion tadalafil (50 st) och tumorläkemedlet temozolomid (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 61 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9622. 

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.