Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2020

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2020

15.11.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1. – 31.3.2020.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 176 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 80 synonympreparat. Nya preparat är huduppmjukande medlet karbamid, medlet vid järnförgiftning deferasirox, kontrastmedlet gadobutrol och diagnostiska läkemedlet jod(123I)joflupan.

Totalt 96 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är diabetesmedlet semaglutid, enzympreparatet agalsidas beta, blod och blodbildande läkemedlet med Von Willebrands faktor i kombination med koagulationsfaktor VIII, anti-infektiva medlet dekvalin, virusmedlet med kombinationen dolutegravir och rilpivirin samt virusmedlet med kombinationen lamivudin, tenofovirdisoproxil och doravirin, virusmedlen doravirin, maravirok och letermovir, läkemedlet för MS kladribin, tumorläkemedlen durvalumab och bosutinib, läkemedlet mot reumatoid artrit adalimumab samt antiepileptika medlet brivaracetam.

Ur förteckningen har strukits 111 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5761 läkemedelspreparat som representerar totalt 685 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (134 st), psykosläkemedlen olanzapin (114 st) och ketiapin (68 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (68 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (62 st), psykosläkemedlet risperidon (58 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (52 st) och läkemedlet för erektil dysfunktion tadalafil (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 61 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9494.

Listan över utbytbara läkemedel

Nyheten har uppdaterats 19.11.2019. Klassificering av kladribin har förändrats från tumorläkemedlen till läkemedlet för MS. Klassificering av durvalumab och bosutinib har adderats.

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi