Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2019

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2019

16.5.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7. – 30.9.2019.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 152 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 112 synonympreparat. Nya preparat är tumorläkemedlet everolimus, muskelavslappande suxameton och ketorolak, som används vid ögonsjukdom.

Totalt 40 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är tumorläkemedlen idelalisib, barisitinib och ceritinib, läkemedlet mot luftvägssjukdomar och läkemedlet för blodsjukdom danaparoid

Ur förteckningen har strukits 69 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5593 läkemedelspreparat som representerar totalt 642 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (124 st), psykosläkemedlen olanzapin (118 st) och ketiapin (73 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (71 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (63 st), psykosläkemedlet risperidon (59 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 60 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9358.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi