Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. - 30.9.2016

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. - 30.9.2016

16.5.2016

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7 – 30.9.2016.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 140 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 103 synonympreparat. Nya preparat är följande analgetika: buprenorfin och kombinationpreparatet med oxikodon och naloxon.

Totalt 37 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är hormonläkemedlet progesteron, virushämmande kombinationspreparatet med ombitasvir, paritaprevir och ritonavir, tumorläkemedlen vandetanib och abatacept samt kortikosteroid- och mikrobläkemedlet med fluocinolonacetonid och ciprofloxacin.

Ur förteckningen har strukits 61 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 4065 läkemedelspreparat som representerar totalt 468 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (113 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (77 st), psykosläkemedlen ketiapin (74 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlen aripiprazol (65 st) och risperidon (60 st), tumorläkemedlet temotsolomid (54 st), läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (53 st) och analgetika oxikodon (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 49 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanläkemedel är sammanlagt 8262.

Läs mer:

Utbytbara läkemedelspreparat

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Erkki Palva, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi