Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.09.2017

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.09.2017

16.5.2017

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7.–30.9.2017.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 210 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 112 synonympreparat. Nya preparat är enzymläkemedlet miglustat, vitamin B12 cyanokobalamin, kombinationspreparatet för hjärta och kretslopp med valsartan och sacubitril samt det antibakteriella medlet daptomycin.

Totalt 98 läkemedelspreparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är diabetesmedlet insulin degludec, enzymläkemedlet agalsidas alfa, antiarytmika medlet ibutilid, infektionläkemedlet tobramycin och gentamicin, tumorläkemedlet cabazitaxel, trastuzumabemtansin och dasatinib, antiepileptikan perampanel, kombinationspreparatet mot sjukdom i andningsorganen med vilanterol och flutikasonfuroat, samt kombinationspreparatet med hydrokortison och mikrobmedel.

Ur förteckningen har strukits 76 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5072 läkemedelspreparat som representerar totalt 578 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (118 st), psykosläkemedlet olanzapin (114 st), psykosläkemedlen ketiapin (78 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (73 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), analgetika oxicodon (58 st), psykosläkemedlet risperidon (56 st), läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (52 st) och läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 58 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8687.

Utbytbara läkemedelspreparat

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Esa Heinonen, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi