Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.-30.6.2016

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.-30.6.2016

15.2.2016

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4– 30.6.2016.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 200 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 120 synonympreparat. Nytt preparat är antiparatyreoid läkemedlet cinakalcet, kombinationspreparatet för hjärta och kretslopp med atorvastatin, amlodipin och perindopril, kombinationspreparatet med perindopril och amlodipin, diabetesmedlet dabagliflozin samt kombinationspreparatet med dabagliflozin och metformin.  

Förteckningen har utökats med medicinska plåster, som det finss 61 stycken.

Totalt 29 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är läkemedlet mot MS sjukdom teriflunomid och hormon läkemedlet follitropin.

Ur förteckningen har strukits 126 preparat. På grund av avregistrering har strukits 100 preparat. Samt 26 nikotin preparat har strukits ut.  

Sammanlagt innehåller förteckningen 3986 läkemedelspreparat som representerar totalt 462 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (113 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (76 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (74 st), psykosläkemedlen ketiapin (69 st), aripiprazol (61 st), risperidon (60 st) och tumorläkemedlet temotsolomid, läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (53 st) och analgetika oxikodon (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 49 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanläkemedel är sammanlagt 8178.

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Erkki Palva, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi