Innehållspresentatör

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.–31.12.2018

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.–31.12.2018

16.8.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10.–31.12.2018.

Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 80 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 43 synonympreparat. Nya preparat är blod och blodbildande läkemedlen prasugrel och diagnostiska läkemedlet teknetium-tilmanocept.

Totalt 37 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är preventivmedlet noretisteron, tumorläkemedlen regorafenib och tofacitinib samt läkemedlet mot MS sjukdom dimetylfumarat.

Ur förteckningen har strukits 50 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5342 läkemedelspreparat som representerar totalt 621 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (116 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (116 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (71 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlen ketiapin (68 st), aripiprazol (65 st) och risperidon (62 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (50 st) och läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (49 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 59 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9068.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi