Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2017

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2017

17.8.2017

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10. – 31.12.2017.

Förteckningen träder i kraft från början av october och har kompletterats med 139 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 87 synonympreparat. Nya preparat är gallsyran ursodeoxicholsyra, tumorläkemedlen everolimus och klofarabin, infektionläkemedlet entekavir, giktmedlet febuxostat, aminosyra läkemedlet kargluminsyra samt blod och blodbildande läkemedlet edoxaban.

Totalt 52 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är blod och blodbildande läkemedlet argatroban, infektionsläkemedlet ribabutin, läkemedlet dopamin för hjärta och kretslopp, tumorläkemedlet nivolumab, könshormonet koriongonadotropin alfa samt kombinationspreparatet mot diabetes med metformin och empagliflotsin.

Ur förteckningen har strukits 82 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5129 läkemedelspreparat som representerar totalt 589 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (114 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (110 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (73 st), psykosläkemedlen ketiapin (72 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), analgetika oxicodon (58 st), psykosläkemedlet risperidon (57 st), läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (50 st), läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (49 st) och tumorläkemedlet temotsolomid (48 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 58 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8779.

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Esa Heinonen, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi