Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2019

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2019

15.11.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1. – 31.3.2019.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 159 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 92 synonympreparat. Nya preparat är tumorläkemedlen gefitinib och lenalidomid samt medlet vid järnförgiftning deferipron.

Totalt 67 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är brentuximab vedotin och ibrutinib.

Ur förteckningen har strukits 77 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5429 läkemedelspreparat som representerar totalt 626 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (119 st), psykosläkemedlen olanzapin (116 st) och ketiapin (74 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (71 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (63 st), psykosläkemedlet risperidon (57 st), kolesterolläkemedlet atorvastatin (49 st) och läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (49 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 59 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9198.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320

Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi