Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.03.2017

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.03.2017

17.11.2016

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1. – 31.3.2017.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 813 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 76 synonympreparat. Nytt preparat är tyreoideahormonet levotyroxinnatrium.

Totalt 51 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är kombinationspreparatet mot HIV-infektion med emtricitabin och tenofoviralafenamid, vaccinet mot hepatit, diabetesmedlet empagliflozin och hypotalamushormonet lanreotid.

Förteckningen har utökats med 164 preparat som hör till gruppen epilepsiläkemedel. Med undantag av epilepsi är preparaten i gruppen utbytbara inom godkända indikationer.

En ny grupp är parenterala preparat som används huvudsakligen på sjukhus. Av dessa finns det 522 preparat på listan. Avsikten med att lägga till dessa preparat i listan över utbytbara läkemedelspreparat var att stöda den offentliga hälsovården vid införskaffning av läkemedel. Preparaten är utbytbara endast då de späds, förvaras och används enligt produktinformationen för ifrågavarande preparat.

Ur förteckningen har strukits 62 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 4883 läkemedelspreparat som representerar totalt 536 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (113 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (110 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (74 st), psykosläkemedlen ketiapin (70 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlen aripiprazol (61 st) och risperidon (60 st), tumorläkemedlet temotsolomid (54 st) och läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (53 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 57 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8506.

Utbytbara läkemedelspreparat

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Marjo-Riitta Helle, direktör, tfn 02 9522 3320
  • Tarja Kankkunen, enhetschef, tfn 02 9522 3345
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi