Innehållspresentatör

null Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI) fann nya samarbetsmöjligheter

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI) fann nya samarbetsmöjligheter

26.2.2019

Forskare och andra aktörer inom branschen, som är intresserade av att främja rationell läkemedelsbehandling, diskuterade forskningssamarbete och möjligheter att finansiera samarbetet på ett nätverksevenemang den 14 februari 2019. Målsättningen med evenemanget var att främja multiprofessionell forskning och skapa möjligheter att hitta nya samarbetspartner. Viktiga forskningsteman som speciellt lyftes fram i diskussionerna var förnuftigare läkemedelsbehandling av äldre, tillvägagångssätt som främjar medicineringssäkerheten och läkemedlens effektivitet.

Forskningsfältet presenterades i hisstal

Deltagarna i nätverksevenemanget fick via hisstal inblick i enskilda forskares och forskningsgruppers kunnande samt i pågående forskningsprojekt om rationell läkemedelsbehandling. Hisstalen hjälpte deltagarna att hitta lämpliga kontaktytor och skapa samarbetsprojekt. I talen presenterades mångsidigt kunnande inom olika forskningsområden, såsom hälsovårdsekonomi och registerbaserad forskning. Forskningsämnen som togs upp var medicineringssäkerhet, mediciners miljöpåverkan, apotekstjänster, läkemedelsmissbruk, läkemedelspolitik och ibruktagande av biosimilarer.

Under evenemanget var det också möjligt att ge åsikter om innehållet i den följande Läkemedelsbarometer-enkäten, som Fimea utför. Du kan fortfarande ge respons till Fimea om vilka moduler som ska ingå i barometern. Responsen utnyttjas i Läkemedelsbarometern hösten 2019.

Forskningsinformationen bör utvecklas

Under evenemanget konstaterades att den högklassiga forskningen inom läkemedelsområdet bör göras synligare med hjälp av professionell informationsförmedling. Nya metoder för informationsförmedling diskuterades, som kan främja kännedomen om forskningen och förbättra utnyttjandet av forskningsresultaten i samhället. Det är viktigt att informationen sprids till en bred skara aktörer så att den till exempel blir en del av det politiska beslutsfattandet och når ut till experter inom social- och hälsovården och till användare av läkemedel.

Under evenemanget fattades beslut om att utforma en kort blankettmall (en s.k. policy brief), som kan användas inom RATTI-nätverket. Blankettmallen hjälper forskarna att presentera sin forskning och informera om forskningsresultaten. Förhoppningen är att blanketten, förutom att främja forskarnas kännedom om den forskning som bedrivs inom läkemedelsområdet, också ska hjälpa aktörer som utnyttjar forskningsresultaten att sätta sig in i forskningen.

Ta i bruk RATTI-nätverkets logo

På evenemanget offentliggjordes också RATTI-logon, som forskarna fritt kan använda. Avsikten med logon är att öka kännedomen om forskningen om rationell läkemedelsanvändning. Logon är tillgänglig på RATTI-nätverkets webbplats och den finns också i en svensk- och engelskspråkig version.

Anslut dig till nätverket – LinkedIN och nyhetsbrev

Nätverkets verksamhet baserar sig på forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling. Alla intresserade forskare och andra aktörer inom branschen är välkomna med i nätverket. Det lönar sig att gå med i RATTI-nätverkets LinkedIN-grupp, vars syfte är att fungera som informations- och diskussionskanal för alla som är intresserade av rationell läkemedelsbehandling. Prenumerera också på RATTI-nyhetsbrevet, som håller dig uppdaterad om nätverkets verksamhet.

Läs mer

RATTI-nätverket (på finska)

Presentation av RATTI-nätverket och logo (RATTI-logon finns på webbsidan)

LinkedIN

Nyhetsbrev

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling (på finska)

Utnyttja forskningsrönen: Forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling 2018–2022 (Statsrådets publikationssamling)

Publikationer och rapporter om genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling (SHM)

Läkemedelsbarometern (på finska)

Befolkningsenkäten Läkemedelsbarometern

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.