Innehållspublicerare

null Förbudet mot att använda myxomatosvaccin för kaniner slopades den 24 juli 2020

Förbudet mot att använda myxomatosvaccin för kaniner slopades den 24 juli 2020

13.8.2020

Livsmedelsverket meddelade Fimea den 24 juli 2020 att förbudet mot att använda myxomatosvaccin för kaniner kan slopas, eftersom Livsmedelsverket för första gången konstaterat myxomatos i kanin i Finland.

På grund av det slopade Fimea samma dag förbudet mot att använda myxomatosvaccin i Finland. Enligt uppgifter från innehavaren av försäljningstillstånd (Intervet International B.V.) finns myxomatosvaccin (Nobivac Myxo-RHD Plus) att få från läkemedelspartihandeln fr.o.m. den 17 augusti 2020.

Enligt artikel 71 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EEG kan en medlemsstat i enlighet med sin nationella lagstiftning förbjuda tillverkning, import, innehav, försäljning, distribution eller användning av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel inom hela eller en del av sitt territorium, om det kunnat fastställas att

a) administrering av läkemedlet till djur stör genomförandet av ett nationellt program för diagnos, kontroll eller utrotning av någon djursjukdom eller orsakar svårigheter när det gäller att fastställa frånvaro av någon förorening hos levande djur eller i livsmedel eller i andra produkter som erhållits från behandlade djur,

b) den sjukdom som läkemedlet avser att framkalla immunitet emot stort sett saknas inom det berörda territoriet.

Fimea utfärdar förbud mot att använda veterinärmedicinska läkemedel, om Livsmedelsverket meddelar Fimea om att användningsförbud behövs eller om jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en författning på basis av vilken det meddelas ett nationellt användningsförbud. Finland har tidigare på basis av sjukdomsfriheten förbjudit import, försäljning och användning av myxomatosvacciner.

Läs mer om myxomatos hos kaniner på Livsmedelsverkets webbplats

Myxomatos (Livsmedelsverket, på finska) 

Ytterligare information ges av

  • Mer information Paula Kinnunen, sakkunnigveterinär, tfn 050 3539 252 (MSD Animal Health Finland, produktförfrågningar) paula.kinnunen@merck.com
  • Kristina Lehmann, veterinär, tfn 029 522 3376, (Fimea), kristina.lehmann@fimea.fi