Innehållspublicerare

null Fluorokinolonantibiotika: påminnelse om att begränsa användningen på grund av långvariga, potentiellt irreversibla biverkningar

Fluorokinolonantibiotika: påminnelse om att begränsa användningen på grund av långvariga, potentiellt irreversibla biverkningar

17.5.2023

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) påminner yrkespersoner inom hälsovården om att användningen av fluorokinolonantibiotika som ges som tabletter, injektioner eller via luftvägarna ska begränsas på grund av långvariga, potentiellt irreversibla biverkningar.

Begränsningarna infördes år 2019 baserad på en EU-omfattande utredning om mycket sällsynta men allvarliga biverkningar i muskler, senor, leder och nervsystemet. Enligt en ny undersökning1 har användningen av fluorokinolonantibiotika minskat, men de ordineras fortfarande i strid med rekommendationerna.

Fluorokinoloner ska inte användas:

  • mot infektioner som har en benägenhet att läka utan behandling eller som inte är allvarliga (så som vanliga svalginfektioner),
  • mot icke-bakterielle infektioner, t.ex.  icke-bakteriell (kronisk) prostatit,
  • att förebygga återkommande nedre urinvägsinfektioner (blåskatarr) eller turistdiarré,
  • mot lindriga och måttligt allvarliga bakterieinfektioner, om man kan använda andra allmänna läkemedel i behandlingen av dessa infektioner.

Det är viktigt att fluorokinoloner inte används i behandlingen av patienter som tidigare har lidit av allvarliga biverkningar av fluorokinolon- eller kinolonantibiotika. De ska användas med försiktighet hos äldre, patienter som lider av njursvikt och patienter som har genomgått en organtransplantation, eftersom risken av senskada är större än normalt hos dem. Samtidigt användning av fluorokinoloner och kortikosteroider ska också undvikas på grund av en förhöjd senskaderisk. 

I undersökningen1 utvärderade man uppgifter från primärvården i sex europeiska länder (Nederländerna, Belgien, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland) 2016–2021. Utifrån dessa verkar det som att åtgärder vars avsikt är att begränsa användningen av fluorokinoloner har haft liten inverkan. 

Yrkespersoner inom hälsovården skickas ett särskilt meddelande där man betonar att man ska bedöma nytta-risk-balansen individuellt och begränsa användningen av fluorokinoloner som sista linjens behandling till sådana patienter som inte har andra behandlingsalternativ. 

 

1  “Impact of European Union Label Changes for Fluoroquinolone Containing Medicinal Products for Systemic and Inhalation Use” (EUPAS37856)

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) meddelande 12.5.2023: Fluoroquinolone antibiotics: reminder of measures to reduce the risk of long-lasting, disabling and potentially irreversible side effects 

Fimeas meddelande om läkemedelssäkerhet den 5 oktober 2018 (på finska): PRAC rekommenderar att användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika begränsas (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Kirsti Villikka, överläkare, tfn 029 522 3455
  • Kimmo Jaakkola, överläkare, tfn 029 522 3336
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi