Innehållspublicerare

null Finlands coronavaccinationsprogram fortsätter som tidigare – Fimea och THL följer upp situationen

Finlands coronavaccinationsprogram fortsätter som tidigare – Fimea och THL följer upp situationen

16.3.2021

Fimea har 12.3.2021 fått de första biverkningsanmälningarna om misstänkta blodproppar hos patienter som fått AstraZenecas coronavaccin. Uppgifterna i anmälningarna är knappa och man har begärt mer information. Utifrån tillgänglig information kan man inte dra några slutsatser om orsakssambandet mellan vaccinering och blodproppar. 

Situationen följs upp noggrant i samarbete mellan Fimea och Institut för hälsa och välfärd (THL). THL har inlett en registerbaserad utredning om förekomsten av blodproppar. I utredningen kombinerar man uppgifter ur olika register för att granska förekomsten av blodproppar i ben och lunga hos de vaccinerade. I arbetet utnyttjas bland annat besöksuppgifter från sjukhus, uppgifter i vaccinationsregistret och befolkningsdatasystemet. Tills vidare kan man inte konstatera att det skulle ha förekommit fler fall av blodpropp efter vaccineringen än förväntat.

I Storbritannien har mer än 11 miljoner doser av AstraZenecas vaccin getts, och där har läkemedelsmyndigheten inte konstaterat att vaccineringen skulle ha ett samband med ökad risk för blodpropp. Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) har inlett en utredning av blodproppsfall. EMA och Fimea informerar om hur utredningen framskrider.

THL utreder det eventuella sambandet mellan risk för blodpropp och coronavaccinering tillsammans med Fimea. THL och Fimea rekommenderar att man tills vidare fortsätter det nationella coronavaccinationsprogrammet med alla coronavaccin som beviljats försäljningstillstånd, inklusive AstraZenecas vaccin.

Om du misstänker en blodpropp efter att ha fått vaccinet ska du kontakta din egen hälsovård. Om du vill göra en biverkningsanmälning, önskar vi att du bifogar patientjournaltexten om din kontakt med hälsovården samt vaccinets satsnummer. 

Mer information

Liisa Näveri, enhetschef, Fimea

E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi

Hanna Nohynek, överläkare, THL

Petteri Hovi, äldre forskare, THL

E-post enligt formen fornamn.efternamn@thl.fi

Läs mer:

Att göra en biverkningsanmälan

Fimeas webbnyhet 11.03.2021: Astra Zenecan koronarokotteen turvallisuutta selvitetään Euroopan lääkeviraston johdolla (på finska)

Fimeas webbplats: Coronavirus (COVID-19)