Innehållspublicerare

null Fimeas redogörelse: apotekens lönsamhet har stabiliserat sig på en bra nivå

Fimeas redogörelse: apotekens lönsamhet har stabiliserat sig på en bra nivå

3.12.2014

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har gett ut en uppdaterad redogörelse över apotekens ekonomiska utveckling åren 2010–2013. Enligt redogörelsen var apotekens verksamhet 2013 i likhet med året innan företagsekonomiskt betraktad mycket lönsam.

Apotekens genomsnittliga omsättning ökade med knappt sju procent under åren 2010–2013. Under samma översiktsperiod ökade läkemedelsförsäljningen med ungefär åtta procent och försäljningen av allmänna handelsvaror med nästan fem procent.

År 2013 var apotekens genomsnittliga rörelsevinst före extraordinära poster cirka 248 000 euro. Den växande omsättningen har kompenserat de ökande rörelsekostnaderna och tack vare detta har apotekens lönsamhet hållits på samma goda nivå under de fem senaste åren.

Stora skillnader i affärsverksamhetens lönsamhet

Skillnaderna mellan apoteken gällande affärsverksamhetens lönsamhet verkar fortsättningsvis vara stora. Inom apoteksverksamheten ligger möjligheten till en stor rörelsevinst i direkt relation till apotekens omsättning. I synnerhet de stora apoteken idkar försäljning av allmänna handelsvaror via bolag som fungerar i anslutning till apoteken. Detta bidrar till att ytterligare öka de faktiska skillnaderna i lönsamheten.

Antalet apotek med svag lönsamhet har legat på samma nivå de senaste fyra åren och största delen av dessa apotek är belägna i städer. Apoteken med svag lönsamhet har i genomsnitt större rörelsekostnader än apotek i samma storleksklass i allmänhet.

Revideringen av lagen om apoteksavgift inverkar på apotekens ekonomi

Revideringen av lagen om apoteksavgifter som genomfördes i början av 2014 gav 63 apotek en fördel på över 15 000 euro. Enligt redogörelsen förverkligades revideringen enligt plan och den stöder särskilt de små apotekens vilja att upprätthålla filialapotek. Nio stora apotek förlorade avsevärt genom revideringen. Trots revideringen uppvisade dessa apotek en mycket god lönsamhet.

I Fimeas redogörelse beskrivs apotekens allmänna lönsamhet och dess utveckling, granskas apotek med svag lönsamhet och de bolags verksamhet som verkar i anslutning till apoteken och bedöms apotekens solvens och likviditet. I redogörelsen bedöms även hur revideringen av lagen om apoteksavgift inverkar på apotekens ekonomi.

Fimea har samtidigt gett ut en andra, reviderad upplaga av apotekens bokslutsanalys som utgavs 2013. På grund av programleverantörens misstag hade apotekens utgifter för hyrd personal inte beaktats i den ursprungliga beräkningen. På grund av detta var apotekens rörelsevinst före extraordinära poster i den ursprungliga redogörelsen för stor för de apotek som hade utgifter för hyrd personal under räkenskapsperioden.

Läs mer:

Apotekens bokslutsanalys för åren 2010–2013 (pdf, på finska)

Apotekens bokslutsanalys för åren 2009–2012, andra, reviderade upplagan (pdf, på finska)

Mer information:

Antti Mäntylä, utvecklingschef, tfn 029 522 3519

Pertti Happonen, direktör för processen Värdering av läkemedelsbehandlingar, tfn 029 522 3500E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.