Innehållspublicerare

null Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2022 har publicerats

Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2022 har publicerats

3.3.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse för 2022 har publicerats. Artiklar om årets evenemang samt statistik och grafer har också samlats på en separat webbplats på adressen vuosikertomus.fimea.fi.

År 2022 fortsatte Fimea att verkställa sin strategi som fokuserar på utveckling. "I början av mars förnyades organisationsstrukturen, och med hjälp av den har vi bättre än tidigare kunnat främja de strategiska huvudmålen; betjänande expertis, en smidig och möjliggörande verksamhetskultur samt nationell och internationell effektivitet", konstaterar överdirektör Eija Pelkonen.

År 2022 var ett livligt år med tanke på ändringar i lagstiftningen och Fimea var särskilt aktiv i samarbetet i anslutning till uppdateringen av EU:s läkemedelslagstiftning. Utöver lagstiftningsreformerna har Fimeas representanter också deltagit i många utvecklingsfrågor som gäller EMA:s funktioner.

Utöver det aktiva internationella samarbetet fokuserade Fimea också på att svara på nationella utmaningar som förbättrar läkemedels- och medicineringssäkerheten. "Beredningen av det nationella läkemedelsdatalagret fortsatte med utarbetandet av en lösningsbeskrivning och en konsekvensbedömning som kompletterar tidigare utredningar. Läkemedelsdatalagret gör det möjligt att nationellt, regionalt och på organisationsnivå styra förskrivningen och användningen av läkemedel i vardagen för såväl yrkesutbildade personer som för de som använder läkemedlen", berättar Pelkonen.

År 2022 förblev Fimeas ekonomi stabil trots exceptionellt omfattande utvecklingsinvesteringar som kommer att utmana vår ekonomi under de kommande åren. Fimeas finansiering består i huvudsak av kundavgifter för aktörer inom läkemedelsområdet. Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat, tillstånds- och inspektionsavgifter för aktörer inom läkemedelsområdet samt kvalitetskontrollavgifter enligt en separat lag utgör cirka 85 % av ämbetsverkets totala finansiering. Resterande 15 % är verksamhet som finansieras ur statsbudgeten, bland annat allmän myndighetsstyrning av läkemedelstillsynen, farmakopéarbete och utvärdering av läkemedelsbehandlingar.

Läs mer:

•    Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 (pdf, på finska)
•    Årsberättelsen 2022

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör
  • Esko Kiiski, ekonomidirektör
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi