Innehållspublicerare

null Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2017 har publicerats

Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2017 har publicerats

9.3.2018

Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 har publicerats. Fimea uppnådde sina resultatmål väl.

Inom processen Utvärdering av läkemedel inleddes förändringar i organisationen och uppgiftsbeskrivningarna. Syftet med förändringarna är att möjliggöra effektivare chefsarbete och resurshantering. Samtidigt förberedde man sig också inför de framtida utmaningar som exempelvis Brexit medför. I enlighet med Fimeas strategi sökte man aktivt och mer än tidigare utmanande rapporteringsuppgifter och vetenskaplig rådgivning via en centraliserad process.

Inom processen Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet genomfördes också en organisationsreform i slutet av verksamhetsåret, vars syfte var ett bättre chefsstöd för experterna, ett smidigt utnyttjande av expertisen inom hela Fimea och en strategisk beredskap inför utmaningarna i tillsynen över den snabbt föränderliga verksamhetsmiljön. Utöver att utföra de lagstadgade uppgifterna och uppnå de tillsynsmål som satts för verksamhetsåret betonades frågor kring tillgängligheten till läkemedel och säkerheten i läkemedelsdistributionen.

Konceptet med två arbetsfördelningsteam inom processen Utvärdering av läkemedelsbehandlingar etablerades, vilket ledde till effektivare resursanvändning och minskade de funktionella riskerna förknippade med begränsade personresurser. Inom Utvärderingen av läkemedelsbehandlingar ligger tyngdpunkten fortfarande på utvärdering av sjukhusläkemedel samt på rekommendationsprocessen och beredningen av rekommendationer i samarbete med Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (PALKO).

År 2017 fäste Fimea uppmärksamhet i synnerhet på en utveckling av kompetensen och arbetshälsan. Fimea verkar på flera orter, dvs. i Kuopio, Helsingfors och Åbo.

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017, (på finska, pdf)

Ytterligare information ges av

  • Sinikka Rajaniemi, överdirektör, tfn 02952 23100
  • Esko Kiiski , ekonomichef, tfn 02952 23630
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi