Innehållspublicerare

null Fimeas begäran om utlåtande av föreskriften: expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

Fimeas begäran om utlåtande av föreskriften: expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

13.12.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har den 23.1.2014 utfärdat en föreskrift Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept. Erkännandet av det europeiska receptet baserar sig på det så kallade patientrörlighetsdirektivet (2011/24/EU) och dess genomförandedirektiv (2012/52/EU).

Efter att Patientrörlighetsdirektivet trädde i kraft har man gjort utvecklingsarbete för att vid sidan om det traditionella pappersreceptet även kunna erkänna elektroniska recept i de olika medlemsstaterna.

Fr.om. i mars 2020 är det meningen att apoteken i Finland ska kunna expediera läkemedel mot estniska och kroatiska elektroniska recept. Efter detta blir det stegvis möjligt att även expediera elektroniska recept som är utfärdade i andra medlemsstater.

Till det utkast som Fimea nu begär utlåtande om har man inkluderat det som man måste ta i beaktande då man från ett finskt apotek expedierar läkemedel mot ett elektroniskt europeiskt recept. Några andra små preciseringar har också gjorts.

Den förnyade föreskriften ”Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept” är meningen att träda ikraft i början av år 2020. Föreskriften kommer att publiceras elektroniskt på Fimeas webbsidor.

Fimea ber om Ert utlåtande över utkastet till föreskriften skriftligt senast 10.1.2020.

Läs mera

Begäran om utlåtande (pdf) Dokumentet har undertecknats elektroniskt i ärendebehandlingssystemet. Fimea 05.12.2019. Ni kan kontrollera underskriften på Fimeas registreringskontor.

Utkastet av föreskriften (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Johannes Pietiläinen, överprovisor, tfn 029 522 3212
  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, tfn 029 522 3246
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi.