Innehållspublicerare

null Fimea utvärderar nya läkemedelsbehandlingar vid cancer i urinvägarna: undersökningar visar att det finns skillnader mellan preparaten

Fimea utvärderar nya läkemedelsbehandlingar vid cancer i urinvägarna: undersökningar visar att det finns skillnader mellan preparaten

25.1.2018

Fimea har publicerat tre utvärderingsrapporter om de terapeutiska och ekonomiska effekterna av atezolizumab, nivolumab och pembrolizumab vid behandling av lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer. Dessutom har Fimea publicerat en sammanställning av dessa tre rapporter. Atezolizumab, nivolumab och pembrolizumab är cancerläkemedel som hör till gruppen biologiska PD-1/PD-L1-hämmare. Urotelial cancer är en epitelcancer som beklär epitelskiktet på insidan av urinvägarna. Nästan all urotelial cancer ligger i urinblåsan.

I utvärderingen granskas två patientgrupper: patienter som inte är lämpliga att få cytostatikabehandling som innehåller cisplatin (första linjens behandling) samt patienter som tidigare har fått platinabaserad kemoterapi (andra linjens eller en senare linjes behandling).

Bevisen på effekten är osäkra

Vid första linjens behandling är effekten av PD-1/PD-L1-hämmare förenad med avsevärd osäkerhet. Bevisen på effekten av behandlingen grundar sig enbart på undersökningar, där läkemedlet inte har jämförts med något annat behandlingsalternativ eller placebo.

Vid andra linjens eller en senare linjes behandling har det påvisats att pembrolizumabbehandling förlänger överlevnadstiden samt förbättrar responsandelen jämfört med kemoterapi. Slutresultaten för atezolizumabbehandling går i samma riktning som för kemoterapi vid jämförelse av överlevnadstid, sjukdomens framskridande, responsandelen och livskvaliteten. Effekten och verkningarna av nivolumabbehandling har tills vidare inte visats i någon randomiserad kontrollerad studie.

Läkemedlens priser är höga

Läkemedlens priser är höga, särskilt i förhållande till den osäkerhet som är förenad med deras terapeutiska effekter. Kostnaderna för behandling med atezolizumab, nivolumab och pembrolizumab ligger i samma storleksklass. Till exempel är de patientspecifika läkemedels- och administreringskostnaderna för en sex månader lång behandling beroende på preparat cirka 48 000–65 000 euro. Enligt Fimeas bedömning kunde årligen 5–10 patienter få första linjens behandling med PD-1/PD-L1-hämmare och 50–70 patienter andra linjens eller en senare linjes behandling.

Läs mer:

Utvärderingsrapporter (pdf, på finska):

Utvärderingssammanställning (pdf, på finska):

Kommentarer:

Kommentarer om utvärderingsrapporten kan lämnas fram till 31 januari 2018. Kommentarerna ska skickas till registratorskontoret på Fimea, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och de kan publiceras på Fimeas webbplats.

Nyheten har uppdaterats 7.2.2018. En rättad version har publicerats, där bildtexten i tabell 3 (s. 13), hänvisningen till studien Keynote 052 (s. 17), avsnittet om förekomsten av patienter som fått ett allvarligt men (s. 19) samt felet i tabell 7 (s. 20) har rättats.

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, farmakoekonom, tfn 029 522 3517
  • Antti Hyvärinen, farmakoekonom, tfn 029 522 3515
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi