Innehållspresentatör

null Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för durvalumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer

Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för durvalumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer

5.11.2018

Fimea har på begäran av nätverket för bedömningsöverläkare inlett en ny utvärdering. Utvärderingen genomförs så att en rapport sammanställs som är en aning mer koncentrerad än en sjukhusläkemedelsutvärdering. I utvärderingen behandlas de terapeutiska och ekonomiska effekterna av durvalumab i behandlingen av icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Med durvalumab behandlas vuxna patienter hos vilka avancerad cancer inte kan avlägsnas kirurgiskt, men ändå inte förvärras efter strålbehandling och platinabaserad kemoterapi. Durvalumab används i synnerhet när tumören producerar proteinet PD-L1.

Utvärderingen genomförs enligt processen för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel. Utvärderingen planeras bli klar i januari-februari 2019.

Europeiska kommissionen beviljade i slutet av september 2018 försäljningstillstånd för durvalumab för behandling av icke-småcellig lungcancer.

Läs mer

Det offentliga EPAR-sammandraget (durvalumab)

Europeiska läkemedelsmyndighetens meddelande om förordande av försäljningstillstånd (durvalumab)

Ytterligare information ges av

  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi