Innehållspublicerare

null Fimea utreder nuläget för och behoven att utveckla dosdispenseringen av läkemedel

Fimea utreder nuläget för och behoven att utveckla dosdispenseringen av läkemedel

24.8.2021

Fimea har inlett en utredning av dosdispenseringen av läkemedel. Syftet med utredningen är att forma en aktuell helhetsbild av dosdispenseringsverksamheten av läkemedel och att beskriva behoven av att utveckla dosdispenseringen. Under utredningen går vi också igenom behoven av att uppdatera publikationen Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat (Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter).

Intressentgruppernas synpunkter och erfarenheter samlas också in i så omfattande grad som möjligt. Målgrupperna för utredningen är apotek, omsorgsenheter, dosdispenseringsenheter, läkemedelspartiaffärer och myndigheter. En enkät riktad till apoteken är som bäst på gång och under augusti skickas också en enkät till omsorgsenheterna. Nuläget och utvecklingsbehoven utreds dessutom genom gruppintervjuer och individuella intervjuer samt med hjälp av eventuella verkstäder under hösten 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:1. (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:1) Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat (Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter)

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, 029 522 3520
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi