Innehållspresentatör

null Fimea utreder hur aktörerna inom läkemedelsbranschen ser på utbyte av biologiska läkemedel

Fimea utreder hur aktörerna inom läkemedelsbranschen ser på utbyte av biologiska läkemedel

17.4.2018

Fimea utreder hur aktörerna inom läkemedelsbranschen ser på utbyte av biologiska läkemedel. Målet för utredningen är att få en bred uppfattning av hur läkemedelsbranschen ser på de frågor som är förknippade med ett eventuellt utbyte av biologiska läkemedel, särskilt med tanke på att kunna garantera säker medicinering.

Till Fimeas lagstadgade uppgifter hör att upprätta och föra en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat, vars aktiva substans och mängd är samma och som är sinsemellan biologiskt likvärdiga. Förteckningen utgör grunden för läkemedelsutbyte på apoteken.

I Finland och i majoriteten av EU-länderna omfattas biosimilarerna och deras biologiska ursprungsläkemedel tills vidare inte av den kommande möjligheten av byta ut läkemedel. Ett internationellt intresse för utbyte av biologiska läkemedel har väckts, men metoderna för att genomföra läkemedelsutbyten på ett säkert sätt har ännu inte kartlagts.

Biologiska läkemedel är förknippade med stora och ständigt växande kostnader. När biosimilarerna kommer ut i handeln och tas i bruk leder det till en priskonkurrens mellan de biologiska preparaten, en balansering av kostnadsökningen och minskning av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin, utan att läkemedelsbehandlingarnas effekt lider.

I genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling har man diskuterat olika sätt att stöda en förskrivning av förmånligare biologiska läkemedel inom öppenvården. Dessutom har man genomfört både informations- och författningsstyrning. Enligt erfarenheterna har ibruktagandet av biosimilarer i öppenvården varit obetydligt. Dessutom tas biosimilarerna långsamt till försäljning i Finland i jämförelse med de övriga nordiska länderna.

I utredningen intervjuas aktörer inom läkemedelsbranschen och verksamhetsmodeller från de övriga länderna i Europa studeras. Intervjuerna med aktörerna ska göras under hösten.

Läs mer:

Biosimilarer

Fimeas ståndpunkt beträffande utbytbarhet av biosimilarer

Publikationer och rapporter om genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling (på finska)

Arbetsgruppsrapport för programmet för genomförande av rationell läkemedelsbehandling: Rationell förskrivning, expediering och användning av läkemedel i nuvarande och kommande social- och hälsovårdsstrukturer (på finska)

 

Ytterligare information ges av

  • Päivi Ruokoniemi, överläkare, tfn 029 522 3442
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi