Innehållspublicerare

null Fimea utredde nuläget och utvecklingsbehoven för maskinell dosdispensering av läkemedel

Fimea utredde nuläget och utvecklingsbehoven för maskinell dosdispensering av läkemedel

18.5.2022

Enligt Fimeas utredning upplevs apotekens dosdispenseringstjänst som nyttig och att den förbättrar medicineringssäkerheten. Lagstiftningen om maskinell dosdispensering bör dock utökas för att aktörernas roller och skyldigheter ska bli tydligare. I konkurrensutsättningarna bör man utöver priset även beakta kvalitativa faktorer. Som alternativ till konkurrensutsättningen föreslogs antingen en riksomfattande prissättning av dosdispenseringstjänsten eller ett mer omfattande ibruktagande av servicesedeln. Det är viktigt att fastställa nationella kvalitetskriterier och tjänstens innehåll för att säkerställa att tjänsten främjar en rationell läkemedelsbehandling. Det ansågs också viktigt att i samarbete med centrala myndigheter och intressentgrupper uppdatera handboken Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter.

Syftet med utredningen var att beskriva nuläget för den maskinella dosdispenseringen i Finland, utvecklingsbehoven i den samt granska uppdateringsbehoven i publikationen Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel per patient.

Information om dosdispenseringens nuläge och utvecklingsbehov samlades in med hjälp av olika metoder

Intressentgruppernas synpunkter samlades in genom elektroniska enkäter, temaintervjuer och e-postenkäter under hösten 2021. Målgrupperna för utredningen var apotek inom öppenvården, sjukhusapotek, utvalda vård- och hemvårdsenheter, dosdispenseringsenheter samt centrala läkemedelspartiaffärer, yrkesorganisationer och myndigheter. Apoteken som svarade på enkäten representerade de finländska apoteken väl i fråga om storlek och regional fördelning. Eftersom svarsprocenten var hög (74%) kan resultaten generaliseras till de apotek i Finland som erbjuder dosdispenseringstjänster.

Dosdispenseringstjänsten har flera fördelar, men det finns också mycket att utveckla

Enligt denna utredning upplevde vårdenheterna och enheterna för hemvård att dosdispenseringstjänsten för läkemedel hade förbättrat medicineringssäkerheten och frigjort vårdpersonalens arbetstid till andra uppgifter, så målen för dosdispenseringen har till dessa delar uppfyllts väl. För apoteken hade tjänsten både ekonomisk och sysselsättande betydelse och skapade en möjlighet att utnyttja, upprätthålla och utveckla den egna yrkeskompetensen.

De viktigaste utvecklingsobjekten för dosdispenseringstjänsten gällde ordnandet av tjänsten, konkurrensutsättningarna och tjänstens kvalitet. Som utvecklingsobjekt identifierades ökad och tydligare reglering och informationsstyrning samt smidigare dosdispenseringsprocess. Konkurrensutsättningarna av den maskinella dosdispenseringen av läkemedel upplevdes som en utmaning. Som utvecklingsobjekt identifierades också fastställandet av innehållet i apotekets dosdispenseringstjänst och kvalitetskriterierna.

Läs mer:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 7/2022. Nuläget och utvecklingsbehoven för maskinell dosdispensering av läkemedel. (www.julkari.fi)

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Heidi Mikkola, forskare, tfn  029 522 3665
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi