Innehållspublicerare

null Fimea utredde läkemedelstaxans, apoteksavgiftens och apoteksskattens utveckling i Finland

Fimea utredde läkemedelstaxans, apoteksavgiftens och apoteksskattens utveckling i Finland

19.1.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har utrett de ändringar som gjorts i läkemedelstaxan, apoteksavgiften och apoteksskatten och de ändringsförslag som presenterats under årens lopp samt bedömt hindren för eventuella ändringar.

I utredningen undersöktes också metoder med vilka man med ändringar i lagstiftningen om läkemedelstaxan och apoteksskatten vid behov kan göra strukturella ändringar i systemet. Därtill beskrivs syftet med och grunderna för läkemedelstaxan och apoteksskatten samt deras ömsesidiga beroende i utredningen.

Förslag till ändringar i läkemedelstaxan och apoteksskatten har gjorts åtskilliga gånger

Över 20 ändringsförslag som berör läkemedelstaxan, apoteksskatten och apoteksavgiften har gjorts under senaste årtionden.

I ändringsförslagen återkommer frågan om att göra apotekens försäljningsbidrag rimligare och mindre. Som ändringsmetod har också föreslagits att apoteksskatten slopas eller halveras i kombination med en nedskärning av läkemedelstaxan. Ifall det här inte är möjligt finns det också förslag på att genom att skärpa apoteksskattens progression skära ned den andel enligt läkemedelstaxan som apoteken får. Då skulle effekterna särskilt koncentreras på de apotek som har stor omsättning.

Ändringsförslagen har inte framskridit om beredningen av dem inte har blivit gjord under en regeringsperiod eller om de stora aktörerna har motsatt sig dem.

Samhällsdiskussionen kring ämnet har varit livlig i åratal, men den politiska viljan och villkoren har klarnat först under de senaste åren i och med skrivningarna i Sipiläs, Rinnes och Marins regeringsprogram samt den vägkarta för läkemedelsbranschen som ingått i social- och hälsovårdsministeriets tjänstemannapromemoria.

En reform av apoteksekonomin kräver en granskning av apotekssystemet som helhet

De syften som antecknats i vägkartan för läkemedelsbranschen är dels att minska apotekssystemets andel av kostnaderna för läkemedelsbehandling och dels att göra betalningsbelastningen för läkemedelsanvändarna rimligare.

Läkemedelstaxan och apoteksskatten är väsentliga element i ändringar av denna typ. På grund av läkemedelstaxans och apoteksskattens ömsesidiga beroende bör ändringar i dessa system granskas samtidigt, även om ändringarna skulle utföras stegvis eller åtskilt från varandra.

Ändringarna kräver i varje fall noggranna förhandskalkyler och konsekvensbedömningar samt noggrann uppföljning av verkningarna efter ändringarna.

Som material för utredningen har publikationer från de 20 senaste åren använts

Utredningen grundar sig på myndighetsrapporter, dokument om lagstiftningsändringar (medräknat regeringspropositionerna) samt publikationer och ändringsförslag av olika intressentgrupper.

Apotekens uppgifter grundar sig på uppgifter från 2019 som Fimea samlat in om öppenvårdsapotekens verksamhet och ekonomi.

Läs mer

Utvecklande av apoteksavgiften, apoteksskatten och läkemedelstaxan i Finland – Utredning om ändringsförslag, hinder för ändringar och eventuella förändringsfaktorer (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi