Innehållspublicerare

null Fimea tillsätter ett patientråd

Fimea tillsätter ett patientråd

2.5.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har beslutat att tillsätta ett patientråd för att öka hänsynen till patienternas och de handikappades synvinkel i verksamheten. Patientdelegationen skapar en ny form av samarbete mellan Fimea och patient- och handikapporganisationerna i frågor som gäller läkemedel och medicintekniska produkter. Fimea har som mål att arrangera patientrådets första möte våren 2020.

Centralt mål ökad kunskap och förståelse mellan aktörerna

Storleken och mandattiden för Fimeas patientrådet avgörs när rådet tillsätts och verksamheten planeras. Önskvärt är att hålla rådets storlek skälig så att verksamheten ligger på en kommunikativ och interaktiv nivå. För de organisationer som är delaktiga i verksamheten överenskoms en tidsbestämd mandattid. Därmed får fler organisationer möjlighet att delta i rådets verksamhet.

När verksamheten har inletts kommer patientrådet att sammanträda två gånger per år. På sammanträdena diskuteras aktuella frågor såväl från myndighetens håll som från den part som representeras av varje medlem i rådet. Det huvudsakliga målet med rådets verksamhet är att stärka informationsflödet mellan myndighetsaktören och de organisationer som representerar patienterna.

Aktiva aktörer önskas med i patientrådet

Fimea ser fram emot aktiva patient- och handikapporganisationer med rak och fungerande kontakt med sina medlemmar. Fimea hoppas även att exempelvis organisationer, som företräder patient- och handikappgrupper som använder medicintekniska produkter, ska delta i patientrådet. Tillsynen över medicintekniska produkter överförs från Valvira till Fimea senast 31.12.2019.

Inbjudan till diskussion för intressentgrupper 4.6.2019 kl. 13–15

Syftet är att bjuda in organisationer inom Fimea och målgruppen aktörer som överförs från Valvira till Fimea till grundandet av delegationen och planeringen av dess verksamhet. Fimea arrangerar en diskussion i Folkhälsanhusets föreläsningssal (adress: Mannerheimvägen 97, Helsingfors) tisdag 4.6.2019 kl. 13–15.

Fimea presenterar verksamhetsidén och ansökningsprocessen gällande delegationen samt vill även höra och diskutera de olika organisationernas åsikter i ämnet. Anmälningstiden till diskussionen löper ut 20.5.2019.

Anmälningslänk till diskussionen

Mer information om Fimeas patientrådet ges av:
Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100

Mer information om diskussionen ges av:
Päivi Kiviranta, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi