Innehållspublicerare

null Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt sjukhusläkemedel (polatuzumab-vedotin)

Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt sjukhusläkemedel (polatuzumab-vedotin)

19.5.2022

Fimea har inlett en utvärdering av det terapeutiska och ekonomiska värdet av kombinationsbehandling med polatuzumab-vedotin vid lymfvävnadscancer.

Bedömningen behandlar polatuzumab som en kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednisolon vid behandling av tidigare obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom. Det är fråga om en utvidgning av indikationen för polatuzumab-vedotin, som Europeiska läkemedelsmyndigheten förordade i mars 2022.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

Val av ämne för HTA-utvärderingar och inledda utvärderingar (Fimea)

Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till en utvidgning av indikationen (EMA)

Ytterligare information ges av

  • Marko Lamminsalo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3668
  • Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517
  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi