Innehållspublicerare

null Fimea skickar i fortsättningen beslut om apotekstillstånd elektroniskt

Fimea skickar i fortsättningen beslut om apotekstillstånd elektroniskt

27.2.2020

Fimea övergår till att skicka beslut om apotekstillstånd som säker e-post till den e-postadress sökandena har uppgett. De som ansöker om apotekstillstånd informeras separat om praktiska faktorer med anknytning till elektronisk delgivning. I fortsättningen bör sökanden till exempel spara det mottagna krypterade e-postmeddelandet och det bifogade beslutet om apotekstillstånd genast i samband med att meddelandet öppnas första gången.

Den elektroniska postningen av apotekstillstånd påverkar också besvärstiden under vilken besvär om beslutet kan anföras hos förvaltningsdomstolen. En möjlig besvärsskrift ska skickas till den förvaltningsdomstol som nämns i beslutet inom 30 dagar efter delgivningen av beslutet. När delgivningen av ett beslut har skett elektroniskt, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte annat bevisas. Meddelandets avsändningsdatum framgår av det krypterade e-postmeddelandet.

Ytterligare information ges av

  • Marja Pietikäinen, avdelningssekreterare, tfn 02952 23211
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 02952 23220